همایش انزجار از مصرف دخانیات

همایش انزجار از مصرف دخانیات

به مناسبت هفته بهداشت روان راهپیمایی و همایش انزجار از مصرف دخانیات توسط اداره آموزش و پرورش برگزار شد حضورنوآموزان در این همایش تأثیرات بسزایی در ذهن آنها گذاشت ،این همایش با راهپیمایی از میدان آزادی شروع شد نوآموزان بادر دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعار تاکانون شهید بهشتی سایر نوآموزان رایاری نمودند. در کانون بچه ها با زدن ماسک وبا زیر پا گذاشتن سیگارهای ریخته شده در حیاط کانون تنفر خود را به مصرف دخانیات نشان دادند .
هدف ما در اجرای برنامه های آموزشی برای نوآوزان، ایجاد انزجار از مصرف سیگار و دخانیات می باشد.
برای دیدن عکس ها ی همایش انزجار از مصرف دخانیات به گالری عکس سایت مراجعه کنید

— monfared

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تنظیم مجدد تمام زمینه ها