شعر سفره شام

شعر سفره شام

     شش دانه قاشق           شش دانه بشقاب                  نان و نمکدان           یک کاسه ی آب                      دیگی پر از آش         یک شام ساده                               در دور.

حیوونای رنگارنگ

حیوونای رنگارنگ

حیوونا خیلی هستن        وحشی واهلی هستن     گاو، بچه اش گوساله       بز، بچه اش بزغاله      گوسفند و میش و بره       می چرند توی دره      اسب و شتر تو صحرا        بار می برند به هرجا      روباه وشیر و پلنگ            حیوونای رنگارنگ      تو دشت وکوه و بیشه .