تمرین هایی برای تقویت تمرکز و دقت و هوش

تمرین هایی برای تقویت تمرکز و دقت و هوش

از فایل ضمیمه پرینت بگیرید و از کودک بخواهید نقطه چین ها را به هم وصل کند سپس آن را با قیچی ببرد. این آموزش باعث افزایش قدرت دقت و تمرکز کودک می‌شود و انگشت‌های او قدرت بیش‌تری پیدا خواهد کرد. دریافت فایل